Yönetmelik

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, organlarını, görevlerini ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)    Çalışma Birimi: Belirlenen alanlarda araştırma, uygulama ve etkinlik yapmak için oluşturulan birimi,

b)    Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c)    Merkez: İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d)    Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e)    Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

f)    Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

g)    Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, dünyada ve ülkemizde kadınlar ve kız çocuklarının karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis etmek ve toplumsal kültürün geliştirilmesi için stratejiler ve politikalar geliştirip uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)    Kadın ve aile sorunlarının azaltılmasını ve kadınların refahlarının artırılmasını sağlamak amacıyla lisansüstü programlar açarak bu programlarda uygulanabilir bilimsel modeller geliştirmek ve bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağı oluşmasına katkı sağlamak,

b)    Dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karşılaştığı insani ve medeni hak ihlalleri, cinsiyet ayrımcılığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz, tecavüz, tercih ve ifade özgürlüğü kısıtlaması gibi, kadınların her alanda karşılaştığı sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler geliştirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için küresel düzeyde bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplantılar yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayınlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve yurtdışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

c)    Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratarak, kadınların yaşamın her alanında karşılaştığı sorunların, engellemelerin azaltılmasını sağlamak ve kadınların hak ettiği sevgi, saygı, hoşgörü ve destek kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak faaliyet ve etkinliklerde bulunmak,

ç) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal yapı ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirecek, kadınların aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak,

d)    Kadın ve ailenin dünyada ve ülkemizdeki sosyal, ekonomik, teknolojik ve internet temelli gelişmeler karşısında kapasitesini ve becerilerini geliştirici faaliyet ve etkinliklerde bulunmak,

e)    Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirecek çalışmalar yapmak,

f)    Kadınlardan ve kız çocuklarından engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören, istismara ve kadın ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık sorunları olan, madde bağımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi dezavantajlı grupların karşılaştıkları sorunların ve risklerin etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji ve politikalar geliştirmek,

g)    Kadınların ve kız çocuklarının, yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel sorunların erken dönemde tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik önleyici, bireysel, sosyal, ekonomik, hukuki stratejiler, politikalar ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek,

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür,

b)    Yönetim Kurulu,

c)    Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün Görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b)    Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,

c)    Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,

d)    Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını

Rektörlüğe sunmak,

e)    Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak,

f)    Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

g)    Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

ğ) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

h)    İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)    Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

b)    Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,

c)    Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak,

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu yönetmelik hükümleri İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.