List of Theses

1. Bir Kadın Alanı Olarak Mutfağın Tarih İzinde Değişen Anlamı
Necla Akgökçe 1996

2. Lise Tarih Kitaplarında Kadının Görünmezliği, Orta Asya Türk Kadın Tarihi
Nurhan Başoğlu 1996

3. Cumhuriyet Dönemi Erkek Yazınında Kadın Kimlikleri
Filiz Tansu Belentepe 1996

4. Popüler Kültür ve Kadın
Müge İplikçi Atalay 1996

5. Refah Partisinde Kadın Olgusu
Hüseyin Özbek 1996

6. 1980-1995 Arasında Kadınların Yazdıkları Roman ve Öykülerde Kadınlar
Arası Güç İlişkisi
Ülfet Taylı 1996

7. Türkiye’de Mülteci Sığınmacı Kadınlar – Bosnalı Kadınlar Örnek Olayı
Sencer Başat 1997

8. Türkiye Türkçesi’nde Toplumsal Cinsiyet
Şenel Şimşek 1997

9. Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Türk Mitolojilerinde Yaratma (Kozmogoni)Mitleri
Çerçevesinde Kadın Simgeleri
Fatma Öz 1997

10. 1996 Yılında Yayınlanan İslamcı Kadın Dergilerinde Biçim ve İçerik Analizi
Hülya Demir 1997

11. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Sığınaklarının Rol ve İşlevleri
Türkiye’den Bir Deneyim: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Altan Şahinoğlu 1998

12. Kadının Soyadı
Nazan Moroğlu 1998

13. Türkiye’de Köy Enstitüleri Uygulamasında Kadın-Erkek Eşitliği
Tülin Şenruh 1998

14. Anadolu’da Kadın Masalları
Çiğdem Ayan 1998

15. Sosyal Güvenlik ve Kadın
Fatma Şenden Zırhlı 1999

16. Sigmund Freud’un Kadın Gelişimi Üzerine Tezlerindeki Erkek Merkezli Bakış
Mahan Doğrusöz 1999

17. 1998 Aile İçinde Kadına Yönelen Şiddet ve İstanbul Kadın Misafirhanesi
Döne Arslan 1999

18. Türk Siyasal Sisteminin Temel Belgelerinde Kadın ve Kadın Sorunu
Erhan Kaplan 1999

19. 19.Yüzyıl Resim Sanatında Sosyolojik Açıdan Kadın Konumu
Arzu Demirkol 1999

20. Jean-Jaques Rousseau’da Kadın İmgesi
Murat Sulu 1999

21. Kuşaklar Arası Karşılaştırma (Farklı Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Kız Öğrenciler ve Annelerinin Değer Yargılarının Karşılaştırılması)
Berrin Oktay 1999

22. Cumhuriyet Halk Partisinde Kadın Olgusu
Nurfer Sanal 1999

23. Kadının İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Kadın Davaları
Dilşah Deniz 1999

24. Televizyon Programlarının Bir Türü Olan Yerli Dizilerde Kadının Sunumu,
Örnek: Şehnaz Tango
Hatice Doğaç 1999

25. Küçükçekmece Seçmenlerinin Denetim Odakları İle Çeşitli Kişisel
Özelliklerinin Karşılaştırılması
Ayşe Güngör Şen 1999

26. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bürokratik Yapılanmasında Kadın-Erkek Dağılımı
Figen Özcan 1999

27. Kadın Dergilerinde Sağlık Konusuna Ayrılan Yer
Hacer Nalbant 1999

28. Emeklilik Açısından Türk Kadınının Sosyal Güvencesi
İsmet Gürmeriç 1999

29. Kadın ve Siyasal İktidar / Liberal Demokratik Teori Çerçevesinde Ulusal Mekanizmalar (Türkiye Örneği: T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve
Sorunları Genel Müdürlüğü)
Yeşim Özer Dal 2000

30. Türkiye’de Konfeksiyon Sektöründe Kadın İşgücü: Gülsuyu Örneği
Perihan Uluğ 2000

31. Ulus-Devletin Cinsiyet Politikası
Ebru Tetik 2000

32. Teknoloji ve Cinsiyet: Kadın Bedeninin Yeniden Sunumu
Sezin Alkaç 2000

33. Kadın İşgücünün Enformel Sektördeki İstihdamı: Gündelik Temizlik İşçisi Kadınların Enformel İşgücü Piyasası İçinde Yer Alış Biçimleri
Müjgan Say Eryılmaz 2000

34. Ses Dergisi Sinema Artist Yarışması İle Gelen Oyuncuların Türk Sinema
Tarihindeki Yeri ve Katkıları
Sultan Şahin Gençer 2001

35. Ana Tanrıçanın Işığında Kadının Yeni Bilinci
Ayşe Tekin 2001

36. İstanbul’da Yaşayan Azınlık Kadınları
Gökçe Baysal Tokatlıoğlu 2001

37. Anadolu’da Çokeşlilik ve Kuma Olgusu
Nevin Başaran Aklan 2001

38. Küresel Üretim Süreçlerinde Kadın Emeği
Leyla Karagül 2001

39. Kadının Aile İçinde İktidar Araçlarını Kullanma Biçimleri
Hande Fırattekin 2001

40. Benlik Teorileri ve Modern Türk Edebiyatında Kadın Benlikleri
Gonca Kırtıl 2001

41. 12-15 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocukların Kadınlık ve Erkeklik Rollerini
Algılayış Biçimleri
Güner Dörtköşeoğlu 2002

42. Servet-i Fünûn Romanında Kadın
Ogün Kırtıl  2002

43. Kadının Ücretli Bir İşte Çalışma Durumunun Pembe Dizi İzleme Nedenlerine Etkisi
Özlem Kaçar 2002

44. Çağdaş Türk Çocuk Yazınında Toplumsal Cinsiyet Olgusu
Tuba Biret Ertan 2002

45. Evlilik ve Kadının Yabancılaşması
Tuğba Duyar 2002

46. Kadın Sessizliği’ne Psikanalist Feminist Bir Yaklaşım:Örnek: Dora ve Cazibe
Volkan Demirkan 2002

47. Küreselleşme Karşısında Feminizmin Konumu
Ümran Mirza 2002

48. Ev İşlerinde Sorumluluk Paylaşımı (Eğitim ve Çalışma Durumuna Bağlı Olarak Ev İşlerinde Sorumluluk Paylaşımına Yönelik Alan Araştırması)
Şehriban Akalın 2002

49. Ziya Gökalp’in Gözüyle Türk Kadını
Banu Mutafçılar 2003

50. Klasik ve Modern Ütopyalarda Toplumsal Cinsiyet
Yasemin Temizarabacı 2003

51. Teknolojik Değişimin Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Etkileri
Ece Kocabıçak 2003

52. Japonya’da Modernleşme ve Kadın:Raiteu Hiratsuka Örneği
Aki Yasuo 2003

53. Ekonomi Politikalarında Kadın ve Özelleştirmenin Kadın Çalışanlara Etkisi:   Tekel Tütün İşletmeleri Örneği
Özgün Akduran 2004

54. Öğretmenlik Mesleğinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye ve Güney  Kore Karşılaştırması
Hyun Joo Park 2004

55. 1980-1990 Arası Türkiye’de Kadın Hareketinin Gelişim Süreci ve 2000’lere Yansıması: Farklılıklar, Tartışmalar, Ayrışmalar
Meral Apak 2004

56. Kadın Yoksulluğu ile Mücadele Stratejisi Olarak Mikrokredi: Türkiye Diyarbakır Grameen Bank Mikrokredi Projesi Örneği
Bahar Yiğitbaş Akça 2004

57. İktidar Kavramının Kadın Araştırmaları Çerçevesinde Yeniden Çözümlenmesi
Büke Koyuncu 2005

58. Küreselleşme, Yoksulluk ve Kadın örgütlenmesi:Ev Eksenli Çalışan Kadınlar grubu
Sevtap Büyükkarabacak 2005

59. Yüksek Öğrenim Görmüş kadınların cinsel profili
Pınar Çetinkaya 2006

60. Televizyonda ataerkilliğin yeniden üretimi: hayaller gerçek oluyor programı
Neslihan Şen 2006

61. Dilde Cinsiyet Ayrımcılığı: Türkçenin içerdiği eril ve dişil ifadeler bakımından incelenmesi
Menekşe Pınar Güden 2006

62. Türk Basınında Kadın Gazetecilerin Yönetim Kademelerinde Temsili
Dudu Karaman 2006

63. 1988-1990 yıllarda Dünya Değişirken Türkiye’de Sosyalist Feminizme  Kaktüsten bakmak
Hülya Osmanağaoğlu Bilmiş 2006

64. Sendikalarda Kadın ve Demokrasi:Disk Tekstil İşçileri Sendikası Örneği
Deniz Yıldız 2006

65. Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Türk Romalarındaki Anne-Kız İlişkilerinin  Psikanalitik incelenmesi
Ceylan Ersun 2007

66. Fransa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenler ve Entegrasyon Süreci
Cemran Anıl Öder 2008

67. Türkiye’de Eğitime Farklı Bir Bakış Açısı: Feminist Pedagoji
Şükran Çetinkol 2009

68. Türkiye’de Namus Adına İşlenen Cinayetler: Mücadele ve   Kazanımlar
KA-MER Örneği
Özge Ünkap 2009

04/05/2013
1770 defa okundu

İstanbul University Main Campus

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00