Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta
Hukuk ABD – Kamu Yönetimi – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İstanbul Üniversitesi
E-posta: sevgiusta@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00 /  12303

Akademik Dereceler / Academic Degrees

Yardımcı Doçent / Assistant Prof.: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2000
Doktora / PhD.: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
Yüksek Lisans / M. A.: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Araştırma Görevlisi/Res.Assis.: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1984
Lisans / B.A.: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 1983

A- Yayınlar/Publications
Kitaplar/Books:

 • İlköğretimde Haklarımız Var! İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları (Ş. Antakyalıoğlu ve diğerleri ile.) Sabancı Üniversitesi, Eğitim Reformu Girişimi Yayımı, İstanbul 2009
 • Mart 2010 “Sosyal Hakları Yeniden Düşünmek” İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Özel Sayı (editör; Serpil Çakır ve Sezai Temelli ile)
 • Birleşmiş Milletler Belgelerinde Barış ve Şiddet Karşıtı olma ve Avrupa Konseyi Kararlarında Çocuğun Şiddet ve Kötü Muameleden korunması (Betül Onursal ile) İstanbul Barosu Yayını İstanbul  2003
 • İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu, yayına hazırlayan(Mustafa Ruhi Şirin ile) I.İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul Çocukları Vakfı Yayını, İstanbul 2000.
 • İstanbul Çocuk Kurultayı Bildiriler Kitabı, yayına hazırlayan(Mustafa Ruhi Şirin ile) I.İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul Çocukları Vakfı Yayını, İstanbul 2000
 • İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı, yayına hazırlayan(Mustafa Ruhi Şirin ile) I.İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul Çocukları Vakfı Yayını, İstanbul 2000
 • İstanbul Çocuk Kurultayı Projeler Kitabı, yayına hazırlayan(Mustafa Ruhi Şirin ile) I.İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul Çocukları Vakfı Yayını, İstanbul 2000
 • Türk Hukukunda Çocuğun Koruyucu Aile Yanına Yerleştirilmesi, Filiz Kitabevi İstanbul 1996.

Makaleler/Papers:

 • “Ensest İlişkiden Doğan Çocuğu ‘Tanıma Yasağı’nın Kaldırılmasına Eleştirel Bir Bakış”,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi  Sayı:88,  Nisan-Mayıs-Haziran, Ankara 2010, s.172-194.
 • “Sokakta Yaşayan Çocukların Mülkiyet ve Bedensel Bütünlüğe Karşı Gerçekleştirdikleri Suçlarda Ceza Sorumlulukları Üzerine Notlar”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:32, Nisan 2010 s.32-35.
 • “Türkiye’de  Çocukların Evlerini Terkederek Sokakta Yaşamalarında Sorumlular ve  Sorumlulukları”, İÜ Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:LXVI, Sayı:1, Legal Yayınevi, İstanbul, Eylül 2008, s.179-200.
 • “Çocuğun İnanç Özgürlüğü ve Bir Müdahale: Ana Babanın Çocuğun Dini Eğitimini Belirleme Hakkı” , Yeditepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:VII, Sayı:1, 2010, s.137-182.
 • “Çocuk Koruma Kanunu Çerçevesinde Sosyal Hizmetlerin Sorumluluğu”, Sosyal Hizmetlerin Yerel Yönetimlere Devri Hakkında Yasa Taasarısı-Bilimsel Eleştiriler-, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul
 • “Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Çocuklar”, Günışığı Hukuk Dergisi, İstanbul, Mayıs-Haziran 2005, s. 38-39
 • “Sokak Çocukları”, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Serisi, Mart 2005
 • “Çocuk Hakları”, GÖRÜŞ Dergisi, TÜSİAD Yayını, Istanbul, Şubat-Mart 2004, s.58-65
 • Genelin İçindeki “Daha” Özeller: Soya, Dine ya da Dile Dayalı  Azınlığa Mensup Çocukların Hakları,  Bülent Tanör Armağanı, İstanbul 2004,  s. 711-730
 • Sevgi Sayıta 2004, “Mağdur Çocuklar Hakkında Koruma Tedbirleri (ve Vesayet-Kayyımlık –Vekalet Sorunu ”, Mağdur Çocukların Hukuksal Konumu,  İstanbul Barosu Yayını s.73-94.
 • Adalet Alada- Sevgi Usta Sayıta- Sezai Temelli, “Küreselleşme, Yoksulluk ve Şiddet Bağlamında Sokak Çocukları”, TODAİE Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları,Yasemin Özdek(Der), I.Baskı, Mayıs 2002.
 • Adalet Alada- Sevgi Usta Sayıta- Sezai Temelli, “Küreselleşme, Yoksulluk ve Şiddet Bağlamında Sokak Çocukları”, (İstanbul Örneği), WALD, İstanbul 2002
 • “Çocuk Hakları”, İnsan Hakları  COGİTO, Istanbul, Aralık  2000, s. 373-396.
 • Türkiye’de Çocuğun Korunması, Çocuk Hukuku ve Çocuk Yargılaması Semineri IBD, Ocak-Şubat-Mart 1995
 • Türkiye’de Çocuk Hakları, Toplum ve Ekonomi Dergisi, Nisan 1993
 • Bildiriler/Conference Presentations:
 • Adalet Alada- Sevgi Usta Sayıta- Sezai Temelli, “Küreselleşme, Yoksulluk ve Şiddet Bağlamında Sokak Çocukları”, TODAİE Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Sempozyumu  Mayıs 2002.
 • Türk Hukukunda Çocuğun Korunmasının Hukuki Çerçevesinin Değerlendirilmesi “, Panel, İÜ İnsan Hakları Merkezince düzenlenen Panel , 20 Nisan 2009. “Çocuk Hakları Bağlamında Spor”, İÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen Çocuk ve Spor konulu panelde sunulmuştur. Mayıs 2002

Gazete Yazıları

 • Açık Tartışma , “Çocuklar Bize Ayna Tutuyor”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:34 Haziran 2010
 • “Babam Öldüğünde Ağlamadım”, RADİKAL, 15 Kasım 2009
 • “Sokak ve Çocuk” BİRGÜN 7 Ocak 2005
 • “Sokak ve Çocuklar” (2) BİRGÜN 25 Aralık 2004
 • “Sokak ve Çocuklar” BİRGÜN 23 Aralık 2004
 • “Asıl Suçlular Bulundu!” Radikal 29 Ağustos 2000
 • “Sorun Sadece Kadınların Kapanması mı?” Yeni Yüzyıl, 9 Mart 1997
 • “Çocuk Misafirhanesi ve Kış Mevsimi”, Cumhuriyet, 11 Ocak 1993