Doç. Dr. Nuray Ergüneş

Doç. Dr. Nuray Ergüneş
Maliye – Kamu Yönetimi – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İstanbul Üniversitesi
E-posta:
Telefon: 0212 440 00 00 / 12309

Akademik Dereceler / Academic Degrees

Doçent / Associate Prof.: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2012
Yardımcı Doçent / Assistant Prof.:  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2009 –  Maltepe Üniversitesi, 2006-2009
Doktora / PhD.:  Marmara Üniversitesi, 2005
Yüksek Lisans / M. A.: Marmara Üniversitesi, 200 A- Yayınlar/Publications

Kitaplar/Books:

 • Ergüneş, N. Bankalar, Birikim, Yolsuzluk 1980 Sonrası Türkiye’de Bankacılık Sektörü, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ocak 2008.

Makaleler/Papers:

 • Ergüneş, N. “İktisat Dergisinin Kırk Yılında Sermaye Birikimi ve Bankalar”, İktisat Dergisi, 456: 56-62, Aralık 2004.
 • Öztürk, M.Y. ve N.Ergüneş “Maddeci Bir Feminizm İçin: Kadının Görünmeyen Emeği Tartışmaları”, İktisat Dergisi, 469: 14-23, Mart 2006.
 • Ergüneş, N. “1980 Sonrası Türkiye’de Kadın Hareketi”, İktisat Dergisi, 469: 62-68, Mart 2006.
 • Öztürk, M.Y. ve N. Ergüneş, “Sınıfla Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Noktası: Ücretli Ev Emeği”, Praksis Dergisi, Güz, 16: 261-266, Mayıs 2007.
 • Ergüneş, N. “Alternatif Bir Kavramlaştırma Çabası: Sermaye Birikim Sürecinde Yolsuzluk”, İktisat Dergisi, 485-486: 61-71, Mayıs-Haziran 2007.
 • Ergüneş, N. “Neoliberalizm, Enformelleşme ve Kadın Emeği”, İktisat Dergisi, 498: 24-30,Temmuz 2008.
 • Ergüneş, N. “Banka Sermayesi Üzerinden Sınıf içi Çatışmaları Anlamak”, Praksis Dergisi, 19: 133-156, 2009.

Bildiriler/Conference Presentations:

 • “1980’den Günümüze Bankacılık: Yolsuzluk mu, Birikim mi?”,  TSBD Dokuzuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 7–9 Aralık 2005, Ankara.
 • “Erkek Akıl”, (Melda Yaman Öztürk ile), Bilim ve İktidar konulu Karaburun Bilim Kongresi, 8–10 Eylül 2006, Karaburun İzmir.
 • “Marksizm ve Kadın”, Manifesto’nun 160. Yılında Marksizmin Güncelliği Sempozyumu, 2–3 Şubat 2008, Ankara.
 • “2001 Krizinin Ardından Yaşanan Dönüşüm; İş Yaşamı, Sağlık ve Eğitim Alanında Yeniden Yapılanmalar ve Kadınlar Üzerindeki Etkileri”, (Melda Yaman Öztürk ve Nurcan Özkaplan ile), Karaburun Bilim Kongresi, 80’den Sonra, 3-6 Eylül 2009.
 • “Kriz ve Finansal Yapı: Parasız Bir Topluma Doğru”, Karaburun Bilim Kongresi, 80’den Sonra, 3-6 Eylül 2009.
 • “Banking Crisis Triggers to Concentration or Vice Versa? An Evaluation of Turkish Banking System After 2001 Banking Crisis”, (İsmail Şiriner, Murat Aydın ve Hakan Kapucu ile), Fourth International Joint Symposium on Business Administration and Economics, Challenges For Business Administrator and Economist in The New Millennium, 26-27 April 2006 Karvina, Silesian University, Czech Republic. pp.205-215.
 • “The Effects of Neo-liberal Politics on Women in Turkey: Case and Microcredits Reality”, Women and Work: Myths, Realities, and Representations Conference, City College Center for Worker Education, New York, NY, 24 Mart 2007.
 • “Work of Women”, (Melda Yaman Öztürk ile), 16th International Association For Feminist Economics (IAFFE) Conference, Bangkok, Tayland, 29 Haziran- 1 Temmuz 2007.
 • “2001 Krizinden Bugüne Reel Sektörün Değişen Finansmanı ve Değişimin Dinamikleri”, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi (EconAnadolu 2009), 17-19 Haziran 2009, Eskişehir, Kongre Bildirileri CD’si.
 • “Thinking Impacts of the Current Global Crisis Thorugh 2000-2001 Financial Crisis of Turkey: Why Women Suffer More?”, (Melda Yaman Öztürk ile), International Association For Feminist Economics (IAFFE) Conference, 26-28 June 2009, Boston, Massachussets, US, https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAFFE2009&paper_id=17.
 • “Kadınlara Yönelik Kredi Biçimleri ve Kadın Emeğinin Enformelleşmesi Arasındaki İlişki”, Uluslar arası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir.
 • “Global Integration of Turkish Economy in the Era of Financialisation”, Financialisation and Developing Countries Roundtable, Research Money and Finance, SOAS, 5th November 2009, London.
 • “Form 2001 Crisis to Global Crisis: The Impact of Capitalist Restructuring on Female Labour Power in Turkey”, (Melda Yaman Öztürk ile), Historical Materialism Annual Conference 2009, 27th-29th November, 2009.

Diğer/Other:
Ulusal Kitaplar İçinde Bölüm

 • Ergüneş, N. “Sermayenin Uluslararasılaşma Sürecinde Finans Sermayesinin Yeniden Yapılanması”, Türkiye Kapitalizminin Güncel Sorunları, Editörler: Fuat Ercan, Mim Sertaç Tümtaş, Özlem Taştan, Özlem Tezcek, Seçil Paçacı, Tolga Tören, 239-268, Dipnot Yayınları, Ocak 2008.
 • Öztürk, M.Y. ve N. Ergüneş “Erkek Akıl”, Bilim ve İktidar içinde, 389-413, Dipnot Yayınları, Mart 2008.
 • Ergüneş, N. “Banka Sermayesi”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, ed. Fikret Başkaya ve Aydın Ördek, Özgür Üniversite Kitaplığı, 75-85, Ekim 2008.
 • Ergüneş, N. “Yolsuzluk”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, ed. Fikret Başkaya ve Aydın Ördek, Özgür Üniversite Kitaplığı, 1385-1396, Ekim 2008.
 • Ergüneş, N. “Yolsuzluk Endeksi”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, ed. Fikret Başkaya ve Aydın Ördek, Özgür Üniversite Kitaplığı, 1397-1404, Ekim 2008.
 • Ergüneş, N. “Marksizm ve Kadın”, Marksizmin Güncelliği, ed: Yüksel Akkaya ve İrfan Kaygısız, Emek Araştırmaları Merkezi, EPOS Yayınları, 106-116, Kasım 2008.
 • Ergüneş, N. “Kaynak Aktarma Mekanizması Olarak Yolsuzluk: Bankacılık Sektöründe Neler Yaşandı?”, Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, ed: İzzettin Önder, Mehmet Karakaş, Murat Çak, TOBB Yayınları, 211-240, 2008.
 • Ergüneş, N. “Bankacılık Sektöründe Son Dönem Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Almanak 2008 Analizleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Ekim, 2009.

Tartışma Metni:

 • Ergüneş N. “Global Integration of the Turkish Economy in the Era of Financialisation”, RMF Discussion Paper, 7, 2009, www.soas.ac.uk/rmf.