Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu


Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İstanbul Üniversitesi

E-posta: incikr@yahoo.com
Telefon: 0212 440 00 00 /12269

 

 

Akademik Geçmiş / Academic Degrees:

Doçent / Associate Prof.: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 2009.
Yardımcı Doçent / Assistant Prof.
: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 2001
Doktora / PhD.: İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, 1998.
Yüksek Lisans / M.A.: İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, 1991.
Araştırma Görevlisi / Res. Assis.: İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 1991.
Araştırma Görevlisi / Res. Assis.
: İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 1989.
Lisans / B.A.: ODTÜ – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 1988.

Kitaplar

 • “Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri”, İletişim Yay., İstanbul, 2012. (editör, Güven Gürkan Öztan ile birlikte.

Kitap Bölümleri
Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 • “Family as the Micro-Power Domain of Otoman-Turkish Modernization”, in Christoph Herzog and Barbara Pusch (eds.), Groups, Ideologies and Discourses: Gimpses of the Turkish Speaking World, Würzburg, 2008, sayfa 103-111.
 • “Naisen paikka: saavutuksia ja ongelmia”, in Anu Leiononen, Tuula Kojo, Mervi Nousiainen, Sampsa Peltonen, Lauri Taino (eds.), Turkki: Euroopan Rajalla? Gaudeamus, Helsinki University Pres, 2007, sayfa 341-360.
 • “Sabiha Sertel”, in A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms, Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, eds. Francisca De Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi, Central European University Press, Budapest – New York, 2006.
 • “Konstruktion der “neuen” türkischen Frau und der Internationale Frauenkongress (1935)”  in Barbara Pusch (ed), Die Neue Muslimische Frau, Ergon Verlag Würzburg, 2001.

Ulusal Kitaplardaki Bölümler:

 • “Siyaset ve Korku: Türk Sağının Ezberlerini Çözümlemek” içinde Kerestecioğlu Özkan, İnci ve Öztan, Güven Gürkan (derleyenler); Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, İletişim Yay., İstanbul, 2012.
 • “Sabiha Sertel-Eşref Edip Tartışması: Modernleşme Sürecinde Türk Milliyetçiliğinin İki Farklı Yüzü”, Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus-Devlet içinde, Yordam Kitap, 2009.
 • “Milliyetçilik: Uyuyan Güzeli Uyandıran Prensten Frankeştayn’ın Canavarına” in Birsen Örs (der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.
 • “Women’s Social Position in Turkey: Achievements and Problems”, in The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects, KA-DER Press, August 2004.
 • “Women’s Movement in the 1990’s: Demand for   Democracy and Equality”, in  The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects, KA-DER Press, August 2004.
 • “Cinsiyetlendirilmiş Millet, Millileştirilmiş Cinsiyet: Kürt Kadın Dergileri”,  in Bülent Tanör Armağanı,   Legal Yay., İstanbul, 2004

Makaleler

 • “Das Image der deutschen Frau in der türkischen Populärkultur”, Zeitschrift für Türkeistudien,  2006, no 1, sayfa 134-143.
 • Milliyetçilik ve Modernleşme İlişkisi Üzerine”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler  Fakültesi Dergisi, No. 23-24, Ekim 2000- Mart 2001.
 • “Milliyetçilik Sınıflandırılmalarında Karşılaşılan Sorunlar”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.  25, Ekim 2001.
 • “Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddet: Mücadele, Kazanımlar ve Sorunlar”, Birikim, sayı 184-185, Ağustos-Eylül 2004.
 • “Orijinallik Merakı Tutkuya Dönüşünce: Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın Çalışmalarında Devlet”, İktisat Dergisi, Ağustos 2000.
 • “Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar”, Mesele, sayı 8, Ağustos 2007.
 • “Ortak Alanın Cazibesi”, Virgül, No.3, Kasım 1997.

Bildiriler
Uluslararası Konferanslar:

 • “Dissenting Neoliberalization in and off the Public: Turkey in Focus”, Left Forum 2012: Occupy the System: Confronting Global Capitalism”, Pace University, New York City, March 16-18, 2012.
 • “Yurttaşlık Kategorisini Yeniden Kurmak: Feminist Kuramın Getirdiği Açılımlar”, International Multidisciplinary Women’s Congress, October 13-16, 2009.
 • “The Importance of Informal Education in Overcoming Gender and Social Injustice: The Case of Ka-Mer”, ECER 2008, “From Teaching to Learning”, Göteborg, September 10-12, 2008.
 • “Türkiye’de Küreselleşmeye Milliyetçi Tepkiler” International Symposium “Globalization As A Source of Conflict or Cooperation”, Girne American University, May 13-15, 2008.
 • “Women Identity in the Nation-State Formation in Turkey”, Frauenbewegung in der Türkei und in Deutschland, Erziehungswissenschaftliche Fakultat der Universitat zu Köln,15 Mayıs 2005.
 • “Family in the Ottoman Modernization Process”, Sociability in the Turkic Speaking World Workshop, Orient-Institut and Istanbul Bilgi University, February 25-27, 2005.
 • “Das Bild der deutschen Frau in der popularen Kultur”, Liman Von Slanders, Hans und Helga: Deutsch-türkischer Alltag, Akkulturation und Indifferenz in İstanbul Konferansı, Goethe Institut, November 2-3, 2001.
 • “The Analysis of  Kurdish Women’s Magazines in the Context of Nationalism and Feminism”, The International Association For Feminist Economics 2000 Conference, Boğaziçi University, August 15-17, 2000.

Ulusal Toplantılardaki Bildiriler:

 • “Ömer Seyfettin Hikayelerinde Millileştirilmiş Cinsiyetler Cinsiyetlendirilmiş Milletler”, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 14-16 Aralık 2011.
 • “Türk Sağı ve İcad Edilen Korkular”, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 9-11 Aralık 2009.
 • “Vatandaşlık Kuramının Feminist Eleştirileri”,  Türkiye’de Vatandaşlık Rejimi: Vatandaşlığın Cinsiyetli Halleri, Yıldız Teknik Üniversitesi,  Küresel İncelemeler Merkezi, Aralık 2009
 • “Sebilürreşatçı Eşref Edip’e Karşı Sabiha Sertel’in Seküler Milliyetçilik Anlayışı”, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 28-30 Kasım 2007.
 • “Üçlü İttifak: Ataerkillik, Milliyetçilik ve Militarizm”, Eğitim-Sen 1.Kadın Kurultayı, Temmuz 2004.
 • “Türk Milliyetçiliğinin Aynasında Avrupa İmajı”, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 3-5 Aralık 2003.
 • “1982 Anayasasının Hazırlanma Sürecinde Toplumsal Muhalefet ve Destek”, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 21-23 Kasım 2001.

Kadın Örgütleriyle Yürütülen Çalışmalar:

 • KA-DER Genel Merkezin Eğitimlerinde Eğitimci (2011)
 • KA-DER Akademik Danışma Kurulu’nda Üyelik (2010)
 • KA-DER Ankara Şubenin “Siyasi Parti Belgelerine Feminist Bakış” proje ekibinde uzman araştırmacı (2011)
 • Mor Çatı koordinasyonunda hazırlanan Sığınaklar Ara Kurultayında kolaylaştırıcılık ve sunum (2011,2012)
 • Amargi Akademisi’nde Sunum (2011,2012)
 • KAMER’in “Her Kadına Bir Fırsat Projesi’nin Değerlendirilmesine İlişkin Rapor” (2006) (Fügen Uğur’un koordinatörlüğü, Fatmagül Berktay’ın danışmanlığında)

VERİLEN DERSLER

Lisans
Siyaset Bilimine Giriş (2007’den beri)
Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik (2004-2012)
Uluslararası Sorunlar (2001-2004)
Siyaset Sosyolojisi (1996)

Yüksek Lisans
Kadın Araştırmalarında Sorunlar (2001-2003)
Feminizmin Sorunları (2003-2006)
Siyaset Teorisi ve Feminizm (2006’dan beri)
Siyasal Düşünce Tarihinde Kadın (2010’dan beri)

Doktora
Milliyetçilik Kuramları (2009’dan beri)
Türk Milliyetçiliği Metinleri (2006’dan beri)

YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARI

Uluslararası İlişkiler Programında Tamamlanmış Tezler

 • Gülcan Ergün “2. Dünya Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Ebru Afat “Karşı Küreselleşme Hareketi: Küreselleşmeyi Hedef Alan Küresel Muhalefet”, İ.Ü. Sosyal   Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Hasan Aksakal, “Aydınlanma Çağı’ndan Karanlık Yüzyıla Politik Romantizm ve Modernite Eleştirileri”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Nilüfer Ahmed,    “Bulgaristan’ın Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Siyasi Partilerin Tutumu”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • Muharrem Eminov,“ Bulgaristan’da Radikal Milliyetçilik: Ataka Örneği”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • Veysel Kurt,“Liberal Yurttaşlık Düşüncesinin Eleştirisi” , İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • Semra İbryam, “AB’ye Uyum Sürecinde Bulgaristan’da Değişen Azınlık Hakları Anlayışı ve Yükselişe Geçen Milliyetçiliğn Siyasal Tezahürü: Ataka”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • İlkay Yılmaz, “1990 Sonrası Türkiye’de Kadın Hareketinin Demokratikleşmeye Etkisi: TCK Kadın Platformu Örneği”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Sönmez Yapar, “Avrupa Birliği Tarım Politikaları ve Uyum Sürecinde Türk Tarım Politikalarının Avrupa Birliği’ne Entegrasyonu”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Amela Zahoviç, “1989 Sonrası Balkan Milliyetçiliğine Örnek: Bosna-Hersek”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Elman Ahmadov, “Azerbaycan’da Milliyetçilik ve Milli Kimlik Sorunu 1828’den Günümüze”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Güven Gürkan Öztan, “Türkiye’de Uluslaşma Sürecinde Milliyetçiliğin Kadın İmgesi”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 • Nagmat Kakabalov, “Siyasal İslam’ın Orta Asya’da Demokratikleşme Sürecine Etkisi: Özbekistan ve Tacikistan Örnekleri”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 • Engin Önder, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Güvenlik Anlayışında Yaşanan Değişim: Asimetrik Savaş Örneği”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 • Bayram Hudaynazarov, “Sovyetler Birliği’nin Dağılma Süreci: N. Kruşçev ve M.S. Gorbaçev Dönemleri”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

Kadın Çalışmaları Programında Tamamlanmış Tezler

 • Nacide Berber Erten, “Özel Sektörde Yönetici Konumunda  Çalışan Kadınların Cinsiyet Kimlikleri ve Feminizm Algısı”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Ruhat Sena Danışman, “Türkiye’de İnsan Hakları Derneklerinde Cinsiyetçi Bakış”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Fatma Oya Aktaş,“ Türkiye’de Erkeklik Kimliğinin Kurgulanışında Zorunlu Askerliğin Yeri”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
 • Özge Ünkap, “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddete Örnek Olarak Namus Adına İşlenen Cinayetler:  Mücadele ve Kazanımlar, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • Ebru Yasemin Kuyucakli Ellison, “Türkiye’de Barış Olgusunun Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinden İncelenmesi”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 • Zehra Demirci, “1950-1960 Döneminde Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri: Kadın Gazetesi Örneği”,   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.