Doç. Dr. Ayten Alkan

Kentleşme ve Çevre Sorunları – Kamu Yönetimi – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İstanbul Üniversitesi

E-posta: aytenalkan72@gmail.com
Telefon: 0212 440 00 00 / 12224

Akademik Geçmiş / Academic Degrees:

Doçent / Assoc. Prof.: 2011
Yardımcı Doçent / Assistant Prof.
: İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2008
Araştırma Görevlisi / Research Assistant: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kentleşme ve Çevre Sorunları Ananilim Dalı), 1995-2008
Doktora / PhD.: Ankara Üniversitesi SBE, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri), 2003
Yüksek Lisans / M.A.: Ankara Üniversitesi SBE, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri), 1997
Lisans / B.A.: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 1994

Kitap / Book

 • 2009 : (haz.) “Kadın Dostu Yerleşimler”e Doğru Yerel Planlama ve Hizmet Sunum Modeli Uygulama Rehberi, Ankara: BM Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı  http://www.bmkadinhaklari.org/unjp/web/yayinlar/Kadin_Dostu_Yerlesimlere_Dogru_2009.pdf
 • 2009 : (der.) Cins Cins Mekân, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • 2008 : Belediye Kadınlara da Hizmet Eder – Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Neden, Nasıl… İstanbul: Ka-der (gözden geçirilmiş 2. baskı) (2006) ilk baskı, Ankara: Ka-der Ankara, YSÇG  http://www.marjinal.com.tr/download/kader_kitaplar/belediyekadinlarada.pdf
 • 2005 : Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı, Ankara: Dipnot.
 • 2003 : -kadınlar tarafından kadınlarla birlikte ve kadınlar için- Yerel Politika, Ankara: A.Ü. KASAUM – KADER.
 • 2002 : (Bülent Duru’yla birlikte, der. ve çev.) Yirminci Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge.
 • 1998 : Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, Ankara: TÜRKKENT Yayını.

Makale – Kitap Bölümü / Article – Book Chapter

 • 2011 : Strengthening Local Democracy or Neo-Liberal Conversions? New Local Governmental Legislation in Turkey, Lex Localis, Vol. 9, No 1, pp. 23-38.
 • 2009 : Gendered Structures of Local Politics in Turkey, Digest of Middle East Studies (DOMES) Vol. 18, No.1 (Spring 2009) pp. 31-57. http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5757/is_200904/ai_n32326548
 • 2009 : Cinsiyet Dinamiklerinin Peşinden Mekânın İzini Sürmek, Cins Cins Mekân (der. A. Alkan) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • 2008 : Women in Urban Economy: At Which Side of Dichotomies –Case of Ankara, The Journal of Social Sciences, Manas University – Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.8, N.20, pp. 129-47. http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd20/sbd-20-09.pdf
 • 2007 : (Bülent Duru’yla birlikte) Türkiye’de Kent Çalışmalarının İzinden Giderken “Toplumsal Adalet, Eşitsizlik ve İktidar” Nereye Düşer? Ruşen Keleş’e Armağan – 2: Kent ve Planlama – Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak (der. Ayşegül Mengi) Ankara:İmge,  s. 87-111. http://kentcevre.politics.ankara.edu.tr/durualkan.pdf
 • 2007 : (together with Tijana Milosavljević-Čajetinac & Victoria Gavritova) Challenges of the Interdisciplinary Character of Women’s / Gender Studies – Cases of the Czech Republic, Macedonia & Turkey – Identities: Journal for Politics, Gender and Culture Vol. 6, No.1, pp. 11-69.
 • 2007 : Linking Academic Studies and Women’s Politics or “Returning the Knowledge of Women to Women”, As Women, on Our Own: The campaign for the participation and representation of women in local governance, tr. Liz Erçevik Amado, 2nd. Ed., Ka-Der Ankara, pp. 20-23.
 • 2007 : (Cevat Geray ile birlikte) Toplumsal Konut Yöneltisi, TOKİ’nin Tutum ve Yöneltileri, Memleket Mevzuat (Temmuz 2007), S. 25.
 • 2007 : Neo-Liberalizmle Yerel Demokratikleşmenin Gerilim Hattında: Yerel Halkı Kim “Sürdürecek”? Dosya 05 (TMMOB MO Ankara Şubesi Bülten 51/Haziran 2007) s. 66-9.
 • 2007 : Şehremaneti Erkeklere Emanet, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, S. 2 (Şubat 2007) http://www.feministyaklasimlar.org/magazine.php?act=cnt&cid=78&catid=0
 • 2006 : 29. Dünya Șehircilik Günü Kolokyumu’nun Ardından: Türkiye’de Mekân Çalışmaları “Riskler ve Fırsatlar”ın Peşinden Giderken “Toplumsal Adalet, Eşitsizlik ve İktidar” Nereye Düşer? Planlama 2006/1, Sayı 35, s.33-43. http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/52407221afb776e_ek.pdf
 • 2006 : Entelektüel Au Pair’ler… Zil ve Teneffüs Yıl 1, S. 3 (Mayıs-Haziran 2006) s. 15-8.
 • 2006 : “Kamu Yönetimi Reformu” Derken: Demokratikleşme de Beraberinde Gelecek mi? Kadın Başımıza Bülteni (Haziran 2006) Ankara: YSÇG
 • 2004 : Kadınları Güçlendirme Politikaları Çerçevesinde Yerel Yönetimler – Gönüllü Kadın Örgütleri İşbirliği, Çalışma Ortamı Sayı 73, s.15-7.
 • 2004 : Yerel Siyaset Kadınlar için Neden Önemli? Birikim, Sayı 179, s. 71-7. http://kasaum.ankara.edu.tr/gorsel/dosya/1216284579yerel_siyaset_kadinlar_icin_neden_onemli.pdf
 • 2004 : Akademik Çalışma ile Kadın Politikası Arasında Bağ Kurmak ya da “Kadınların Bilgisini Kadınlara Geri Döndürmek”, Kadın Başımıza: Yerel Yönetimlerde Kadın Katılımı ve Temsili Kampanyası, Ankara: Ka-der Ankara YSÇG) s. 20-24.
 • 2002 : (Bülent Duru’yla birlikte) Yirminci Yüzyılda Kent ve Kentsel Düşünce, 20.Yüzyıl Kenti (der. ve çev. Bülent Duru – Ayten Alkan) Ankara: İmge, s. 7-27.
 • 2001 : Yirmibirinci Yüzyıl Başında Dünya Kooperatifçiliğinin Gündemi, Prof.Dr. Cevat Geray’a Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayını – 25, s. 209-29.
 • 2000 : ‘Özel Alan – Kamusal Alan’ Ayrımının Feminist Eleştirisi Çerçevesinde Kentsel Mekân, Kültür ve İletişim 3(1), s. 71-95.
 • 1999 : Toplumsal Cinsiyet ve Kent Planlaması, SBF Dergisi 54(4), s. 1-29.
 • 1999 : 21. Yüzyıla Doğru Türkiye’de Nüfus, Kentleşme ve Konut, Kent-Koop 1998 Yılı Çalışma Raporu, Ankara: Kent-Koop, s. 5-18.
 • 1997 : Büyük Kent Yönetimlerine İlişkin Yasa Değişikliği Önerisi Neyi Hedefliyor? Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C.XXI, Sayı:196 (Şubat 1997) s. 3-6.

Bildiri / Conference Presentation

 • 2010, 9 November : ‘Governance’ or New Forms of ‘Governmentality’? Reorganization of the System of (Local) Administration in Turkey, International Conference on Effectiveness of Public Management in Terms of Eurasian Integration, Interparliamentary Assembly, Eurasian Economic Community & North-West Academy, Russia: Saint Petersburg.
 • 2010, 21-23 Ekim : Mekânın Cinsiyetlenmesi, Cinsiyetin Mekânsallaşması, Uluslararası Mimarlığın Sosyal Forumu, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi.
 • 2010, 2-5 June : (together with Sinem Mısırlıoğlu) Institutionalization of Local Gender Equality Policy – The Case of Trabzon, 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon: KTÜ.
 • 2009, 3-4 Aralık : Evin Kapısını Aralamak… “Cinsiyet Rejimi ve Konut”, Konut Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi ve İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul: İTÜ Taşkışla Kampüsü.
 • 2009, 13-14 Kasım : “Yerim mi dar yenim mi?” Cinsiyete dayalı kentsel hak ihlâlleri ve ötesi, Kent ve İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü.
 • 2009, 12-16 July : Empowerment of Local Communities or Neo-Liberal Conversions: New Legislation on Local Governments of Turkey, 21st IPSA World Congress of Political Science: Global Discontent? Dilemmas of Changes, Chile: Santiago.
 • 2007, 25 June -8 July : New Patterns of Migration Movements and the Urban Experience, Integrating Cultures / Negotiating Subjectivities (Ohrid-Macedonia: Visual and Cultural Research Centre, Euro-Balkan Institute)
 • 2007, 21-22 Nisan : (Özgür Bozdoğan ve Ramazan Pektaş ile birlikte) “Ucuza ve Sağlıklı Isınma Kampanyası” ve Demokratik Kent Konseyi Girişimi, Kent, Sağlık ve Çevre Sempozyumu (Ankara Tabip Odası)
 • 2007,  4-6 Mayıs : Akademik Feminizm ve Üniversite: Bu Tanışıklıktan Ne Çıkar? Türkiye’de Üniversite Sistemi ve Dönüşümü Sempozyumu (Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Şube Üniversite ve Üniversite Eğitimi Kongresi) (Der. Servet Akyold v.d.) Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz (2008) içinde, s. 333-63
 • 2006, 3 Aralık : Kadının Siyasetteki Temsiliyetinin Tarihsel ve Kuramsal Değerlendirilmesi: Temsiliyet Yöntemleri, Pozitif Ayrımcılık Uygulamaları, Kadın ve Siyaset Sempozyumu, İstanbul.
 • 2006, 7-9 Haziran : (Yıldız Tokman ile birlikte) Kentlerin Dezavantajlı Gruplara göre Düzenlenmesi: Kadın ve Çocukların Kentli Hakları, Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamak: Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu (Int. City & Health Symposium) (Bursa Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi) s. 94-100
 • 2006, 13 Mayıs : Kentsel Yaşama Katılım ve Çalışmaların Örgütlenmesi, Diyarbakır’da Göçün Kadınlar Üzerine Etkileri Sempozyumu, Diyarbakır: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi & Yerel Gündem-21.
 • 2005, 6 Aralık : Türkiye’de Kadınların Yerel Yönetimlerdeki Durumu, Türk Kadınının Siyasi Haklarını Kazanma Süreci ve Sonuçları Paneli  (Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Alışının 71. Yılı Etkinlikleri) Ankara: HYP.
 • 2005, 7-9 Kasım : (Yıldız Tokman ile birlikte) Yerel Politika ve Planlamayla Cinsler-Arası Eşitlik Bakış Açısının Bütünleştirilmesi: ‘Yarın için Bugünden Kampanyası’ Deneyimi, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler: Riskler ve Fırsatlar (8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fak.-ŞBP & TMMOB-ŞPO)
 • 2004, 1-4 November : Importance of Gendered Local Politics / Policies  during a Process of Transition and Reconstruction, First Balkan Feminist Congress (Sarajevo, Bosnia: IfBosnia)
 • 2003, 3-5 Aralık : Yerel Yönetimlerin Kadınların Toplumsal Cinsiyet Gereksinimlerine Duyarlılığı: Ankara Araştırması, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara: ODTÜ
 • 2003, 29-30 Mart : Yerel Yönetimlerin Kadınların Toplumsal Cinsiyet Gereksinimlerine Duyarlılığı ve Hane İçinde Kadına Karşı Şiddet, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanında Belediye-Kadın Kuruluşu İşbirliği: Deneyimler, Sorunlar, Çözümler Atölyesi, Ankara: Ankara Kadın Dayanışma Vakfı: 39-47.
 • 2001 : Ankara’da Yaşayan Kadınların Kentsel Yaşam İçindeki Konumu, Ankara’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (22-23 Haziran 2001, Ankara) Ankara: TMMOB, s. 219-33.

Araştırma Projesi / Research Project:

 • 2000-2002 : Kadınların Kentsel Yaşam İçindeki Konumu ve Yerel Yönetimlerin Kadınların Toplumsal Cinsiyet Gereksinimlerine Duyarlılığı: Ankara Araştırması (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, 2000-09-04-004) (Proje yöneticisi: Prof. Dr. Serpil Sancar Üşür) Araştırmacı.
 • 1999 : Human Rights and Citizen Legal Advice Bureau Research Project-II: Citizen Awareness  (British Council desteğiyle A.Ü. KASAUM ) Araştırmacı.
 • 1998-1999 : Human Rights and Citizen Legal Advice Bureau Research Project-I: Organisations and Institutions –Organizations concerning Citizen Rights (British Council desteğiyle A.Ü. KASAUM) Araştırmacı.
 • 1996 : Belediye Hizmetleri ve Yurttaşlar araştırması (Türk Belediyecilik Derneği desteğiyle AÜ SBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana BD) Araştırmacı
 • 1995 : Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri araştırması (Türk Belediyecilik Derneği desteğiyle AÜ SBF Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana BD) Araştırmacı
 • Çeviri / Translation :
 • 2009 : (Aliza Marcus) Kan ve İnanç: PKK ve Kürt Hareketi, İstanbul: İletişim
 • 2007 : (Kaoru Murakami) Ulusalcı Projede Kadınlara Yer Var mı? Japonya ve Türkiye’ye Feminist bir Bakış, Ruşen Keleş’e Armağan – 6: Demokrasi ve Politika – Hukuk, Yönetim ve İktisat Üzerine (der. Ayşegül Mengi) Ankara: İmge, s. 463-69
 • 2007 : (Torsten Bjerken) İsveç Anayasasında Yerel Yönetimler: 2000 yılında alınmış bir mahkeme kararı üzerine düşünceler, Ruşen Keleş’e Armağan-4: Yerellik ve Politika –Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi (der. Ayşegül Mengi) Ankara: İmge, s. 267-75.
 • 2006 : (Aksu Bora) Feminism in Turkey: Boundaries and the Possibility of Infringement, Gender and Identity: Theories from and/or Southeastern Europe (eds. Jelisaveta Blagojevic, Katerina Kolozova & Svetlana Slapshak) Belgrade Women’s Studies and Gender Research Center, pp. 267-81.
 • 1999 : (Lilia Rodriguez) Barrio Kadınları: Kentsel Hareket ile Feminist Hareket Arasında, Kent Kooperatifçiliği, Sayı: 103-5 (Aralık 1998-Şubat 1999) s. 10-23.
 • http://www.toplumicinsehircilik.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:barro-kadnlar-kentsel-hareket-le-feminist-hareket-arasnda&catid=3:ceviriler
 • 1995 : Kooperatif Kimliğe İlişkin Uluslararası Kooperatifler Birliği Bildirgesi ve Konut Kooperatifleri İçin Gündem 21 Kent Kooperatifçiliği, Sayı: 65-7 (Ekim – Aralık 1995) s. 7-8.
 • 1994- 2007 : Uluslararası kooperatifçilik gündemine ilişkin periyodik çeviriler, Türkiye-Koop (Türkiye Milli Kooperatifler Birliği) Bülteni

Diğer Yazılar ve Söyleşiler / Other Writings and Interviews :

 • 2011, 26 Mart : (Melis Oğuz’la bilirlikte) Kent Sarmalında Kadın Olmak, Cumhuriyet Gazetesi Sürdürülebilir Yaşam Eki. Söyleşi (röp. Özlem Yüzak)
 • 2010, Şubat : “Dünyanın Bütün İşçileri Çoraplarınızı Kim Yıkıyor”, Mesele Kitap Dergisi S. 38. Söyleşi (röp. Özgür Sevgi Göral) http://www.meseledergi.com/content.php?cid=554&id=38
 • 2009 : “Yerel Siyaset Yer’den Uzak”, Uçan Haber S. 25 “Yerel Siyaset ve Kadınlar” Özel Sayısı. Söyleşi (röp. Selen Doğan) http://bianet.org/bianet/biamag/116729-yerel-siyaset-yerden-uzak
 • 2009 : Yer’in Siyasetinde Kadınlar (görüş), İktisat Dergisi S. 500 (Birikim ve Yerel Siyaset), 10-12.
 • 2009 : Kim Kiminle Nerede? Amargi S. 11 (Kış 2008), s. 22-4.
 • 2007 : Ankara’da Yaya Olmak , Memleket Mevzuat (Haziran 2007), S. 24.
 • 2007, 18 Ağustos : Bir Şehir Dolusu İnsanı Hiçe Saymak, Bia-Mag (Bia-Net Cumartesi)
 • 2007, 7 Ağustos : Unutmak Öldürmektir, Bia-Net
 • 2007, 6 Mayıs : Çöpe Düşmek, Radikal İki
 • 2007, Nisan : Bıyıklı Erkek Paternalizmi ve / ya da Alınganlığı, Siyasi Gazete
 • 2007, 14 Nisan : Kıstırılıp Kaldığımız Yerler, Bia-Net
 • 2007, 25 Mart : Liberalizmin Tuzağına Düşmek, Radikal İki
 • 2007, 18 Mart : Üsküp’ün ‘Ghetto Nouvo’su, Radikal İki
 • 2007, Mart : Yangın ve Mal, Üniversite ve Toplum, C.7, S.1
 • 2006 : Üniversite’de Kadın Çalışmaları –Soruşturma-, Kadın Çalışmaları Dergisi (İstanbul: İBB-KKM) S.3, s. 176-8
 • 2006 : Feminist Deyince Aklınıza Gelen İlk İsim… İHD Bülteni, S.106 (Kasım 2006) s. 6-8
 • 2006, 21 Mayıs : Diyarbakır’da “Güneş Gözüme Deği…” Radikal İki
 • 2006, 11 Mayıs : “Evrensel Şehir”de Feminizmi Yeniden Düşünmek, Bia-Net
 • 2006, 20 Nisan : Yerel Hizmetlerin Olumlu Ayrımcılığı Olur mu? Bia-Net
 • 2006, 4 Nisan : Yerel Yönetimlerde %100 Erkek Kotası,  Bia-Net
 • 2006, 23 Mart : Yaşamlarımız Yerel Yönetimlere Aktarılmıyor,  Bia-Net
 • 2006, 8 Mart : Kadın Ayrımcılığı mı Yapıyorsunuz? Bia-Net
 • 2005 : Türkiye’nin İlk Kadına Karşı Şiddetle Savaşım ve Şiddete Karşı Dayanışma Kooperatifi: Kırk Örük, Türkiye Koop S. 85 (Aralık 2005), s. 58-61
 • 2003, 11 Mayıs : Yereli Temsil Etmek, Radikal İki

Kitap Tanıtım – Eleştirisi / Book Review :

 • 2007 : “Disiplinlerarasılık ve Yan Yanalık – Kadın ve Her şey”:  Ayşegül Üçhan (der.) Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma – 3 Cilt, 2004, İstanbul: Yeditepe Güzel Sanatlar Fakültesi”, Kültürad Bülteni, Sayı 27, İstanbul: Kültür Araştırmaları Derneği, 38-31.
 • 2004 : “Tayfun Çınar –2004- Dünyada ve Türkiye’de Başkentlik Sorunu, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları – Tezler Dizisi)”, SBF Dergisi 59(4) Ekim – Aralık 2004, 265-8.
 • 2004 : “Tayfun Çınar ve Birgül Ayman Güler –2004- Yerel Maliye Sistemi, Ankara: TODAİE-YYAEM”, SBF Dergisi 59(3) Temmuz – Eylül 2004, s. 261-5.