Prof. Dr. Nilüfer Timisi

Prof. Dr. Nilüfer Timisi
Radyo-Televizyon ve Sinema – İstanbul Üniversitesi

E-posta: ntimisi@istanbul.edu.tr
Tel: 0212 440 00 00 / 12663

Akademik Geçmiş / Academic Degrees:

Profesör / Professor: 2011
Doçent / Assoc. Prof.:
2005
Yardımcı Doçent / Assistant Prof.
: 2001
Doktora / PhD.: Ankara Üniversitesi, Radyo Televizyon Sinema, 1999
Yüksek Lisans / M.A.: Ankara Üniversitesi, İletişim, 1991
Lisans / B.A.: Ankara Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu, 1986.

Kitaplar

 • Timisi, N., Elektronik Bakıcı: Televizyon Çocuk İlişkisine Genel Bir Bakış. Der/İn Yayınları, 2011.
 • Timisi, N., Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Yayınları, Ankara, 2003
 • Timisi, N. Ve Ç. Dursun, Medya ve  Deprem: 17 Ağustos 1999 Depreminin Medyada Temsili, RTÜK Yayınları, Ankara, 2003.
 • Timisi, N., B. Çaplı ve diğerleri , Türkiye’de Medya ve Seçimler, Konrad Adenauer Vakfı, Ankara, 1999.
 • Timisi, N., Medyada Cinsiyetçilik, T.C Başbakanlık Kadının Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1997.
 • Timisi, N, Aysel Aziz, Nur Betül Çelik,  Televizyon Programlarında Geleneksel Kültür: Türk Televizyon Programlarının İçerik Analizi. TÜSES, Ankara. (Araştırma Raporu)

Kitaplarda Bölümler / Sections in Books

 • Timisi, N. “Çocukları Koruyucu Medya Düzenlemeleri”, Çocuk Hakları ve Medya, der. Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı, İstanbul, 2011.
 • Timisi, N., “Sinemaya Feminist Müdahale: Laura Mulvey’de Psikanalitik Seyirciden Teknolojik Seyirciye”  Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Araştırmalar, der. Murat İri, Der/in Yayınları, İstanbul, 2010.
 • Timisi, N., “Sanallığın Gerçekliği: İnternetin Kimlik ve Topluluk Kavramlarına Girişi”, İnternet İncelemeleri,  der. Mutlu Binark ve Barış Kılıçbay, Epos Yayınları, Ankara, 2005.
 • Timisi, N., “Küresel İletişim Ortamı ve Yerel Radyolar”, Radyo ve Radyoculuk, der., Sevda Alankuş, 55-79, BİA-IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003.
 • Timisi, N., “Anadilde Yayıncılık: Avrupa Birliği ve Türkiye”, Avrupa Birliği Medya Politikaları ve Türkiye, der., Mine Gencel Bek, 97-134, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2003.
 • Timisi, N. ve M. A. Gevrek, “1980’ler Türkiye’sinde Feminist Hareket: Ankara Çevresi”, 90’larda Türkiye’de Feminizm, der., Aksu Bora ve Asena Günal, 13-40, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Timisi, N. ve S. Çelenk, “Yerli Dramalarda Kadın Temsili ve Şiddet”, Televizyon, Kadın ve Şiddet, der., N.Betül Çelik, 23-64, KİV Yayınları, Ankara, 2000.
 • N.Timisi, “Cultural Identities in Media Policies: Turkey in the EU Accession Process”, Communication Policies in The European Union and Turkey: Market Regulation, Access and Diversity Eds: Mine Gencel Bek ve Deitre Kevin, A.Ü. Publications, 2005- 445-492. (This Project is co-funded by the European Union and Ankara University)
 • N.Timisi “Democracy, Participation and Governance”, Perspectives on ICT and Human Development: Turkey. UNDP/BU Human Development Center Publications. 2004, 65-85.   (This book funded by UNDP Human Development Center)

Makaleler / Papers

 • Timisi, N. “Language Policy in the Turkish Media”,  deScripto A Journal of Media in South East Europe, 20-24, no. 01/02, 2008.
 • Timisi, N., “Modern Urban Parks, Leisure Time and Gender”, İ.Ü.,Women’s Studies Reviewl/ Kadın Araştırmaları Dergisi, sayı. 10, 2011  (basım sürecinde makale)
 • Timisi, N., “Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları (Hüseyin Sadoğlu)” İletişim Araştırmaları (1) 2, Güz 2003.
 • Timisi, N., “Örtünme Sorunları (Elizabeth Özdalga)”, Toplum ve Bilim 76, 1998.
 • Timisi, N., “Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (R.W. Connel)”, Kültür ve İletişim (1) 2, 1998.
 • Timisi, N., “Medyada Hak Haberciliği”, Pİ,  Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 42-47, 2010(03).
 • Timisi, N. Ve Ç. Dursun, “Depremin Medyada Yarattığı Gerilim: Devletin ve Bilimin Meşruiyeti Sorunu”, Mürekkep 13, 204-214, 1999.
 • Timisi, N., “Dünyada Yerel Medya Sistemleri ve Örnekleri”, A.Ü.İLEF Yıllık 1997/1998, 1-31, 1998.
 • Timisi, N., “Yayıncılıkta Yerelliğin Tanımlanması”, Birikim 111-112, 210-213, 1997.
 • Timisi, N., “Din ve Devlet İlişkileri Açısından Diyanet İşleri Başkanlığı”, Mürekkep (Güz), 38-51, 1994.
 • Timisi, N. ve B. Kejanlıoğlu, “Talk-Show’lar ve Alımlama”, A.Ü. İLEF Yıllık 1992, 329-373, 1993.
 • Timisi, N., “Avrupa’da Yayıncılıkta Yerelleşme ve Türkiye”, A.Ü.İLEF Yıllık 1989-1990, 321-331, 1990.

Bildiriler / Conference Presentations

 • Timisi, N., “Nation, Language Policy and Turkish Media”,  Communication in the Millenium, 6th International Symposium,In cooperation with İstanbul Univ., Univ. Of Texas at Austin, Anadolu Univ., hosted by İstanbul University, 14-16 May, 2008.
 • Timisi, N, “The Effectiveness of a Feminist Organization: Real Politics versus Civil Society”, First Balkan Conferance on Gender, Sarajevo, 1st-3th November, 2004.
 • Timisi, N, “Linguistic Rights and Media Policy in Turkey”, III. Mercator International Symposium, Ljouwert, Netherlands, 24-27 November, 2004.
 • Timisi, N, “Avrupa Birliği Sürecinde Medya Politikaları ve Türkiye”, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Uluslararası Kongresi, TÜKSEV Vakfı, 1-3 Aralık, 2004
 • Timisi, N, “Digitalization, Democracy, and the Parliamentary Libraries”, The Role of Parliamentary Libraries in Enhancing Democracy in the Digital Age, APLAP, The 7th Biennial Conferance Book. TBMM Library, Ankara, Turkey., 2002
 • Timisi, N, “New Communication Technologies and Gender: The Women’s Attitudes to the Internet” 7th World International and Interdisciplinary Congress on Women, 19-25 June, Norway-Tromso, 1999.
 • Timisi, N, “Capacity Building in Information and Communication Technology”, ICPD Advocacy in the Global Information and Knowledge Management Age: Creating a New Culture, 1-4 December, Ankara, 1998.
 • Timisi, N., “Reklam ve Kadın”, Reklamların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri, RTÜK, Ankara, 2004.
 • Timisi, N. ve Bahire Özad, “Gazimağusa’da Yaşayan Kadın”, Gazimağusa Sempozyumu 2001, 20-21 Mayıs 2001, Gazimağusa, KKTC.
 • Timisi, N., “Televizyon Çocuk Programları ve Kamu Hizmeti Yayıncılığı”, Cumhuriyet ve Çocuk:  2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Der. Bekir Onur, Ankara, 4-6 Kasım 1998.
 • Timisi, N., “Medya ve Kadın: Temel Sorun Noktaları”, 20.yy’ın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı. TODAİE, der. Oya Çitçi, 1998.
 • Timisi, N., “ Toplumsal Cinsiyet, Çocukluk ve Medya”, Hakları Çalınmış Kadınlar ve Çocuklar. İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Üniversitesi, 8 Mart 2011.
 • Timisi, N., “ Kamusal ve Özel Ayrımında Toplumsal Cinsiyet ve Teknoloji”, İ. Enformatiks Bölümü, İstanbul, 30. Mart, 2010
 • Timisi, N., ve B.Özad, “Kıbrıs’lı Kimliği”, 2. Türkiye Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2-5 Eylül, Van, 2003.
 • Timisi, N., “Enformasyon Toplumu Miti”, 2. Ulusal İletişim Kongresi, 23-25 Mayıs, İstanbul, 2001.
 • Timisi, N., “Sanallığın Gerçekliği”, I. Göstergebilim Konferansı, 17-20 Ekim, Ankara,1999.
 • Timisi, N., “İnternet ve Demokrasi”, Bilişim 1997 Konferansı, 6-9 Kasım, İstanbul, 1997.