Prof. Dr. Fatmagül Berktay

Prof. Dr. Fatmagül Berktay
Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler – Siyasal Bilgiler Fakültesi – İstanbul Üniversitesi

E-Posta: fatmagul@istanbul.edu.tr
Telefon: 0212 440 00 00 / 12290

Akademik Dereceler / Academic Degrees

Profesör / Professor: İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2001
Doçent / Associate Proffesor: İstanbul Üniversitesi,  Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1995
Doktora / PhD: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1994
Yüksek Lisans / MA: University of York;  Ankara Üniversitesi SBF, 1991;1981
Araştırma Görevlisi / Research Assistant: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1992
Lisans / BA: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1978

Kitaplar/Boks:

 • Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, İstanbul, 2003.
 • Women  and  Religion – A Comparative Study, Black Rose  Books, Montreal, New York, London,  1998.
 • Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul, 1996 ( 2. Baskı 2000).
 • Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak, Pencere Yayınları, İstanbul, 1998, 3. Baskı (1. Baskı 1992, 2. Baskı 1995)

Derlenmiş kitaplar:

 • The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects, Ka-der Press, 2004.
 • Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Kadının Durumu: Başarılar, Sorunlar, Umutlar, Ka-Der yay. İstanbul, 2004

Makaleler/Articles:
Kitap Derlemelerinde Yayınlanmış Makaleler

 • “Eine zwanzigjahrige Geschichte: Das verhaltnis der türkischen Linken zur Frauenfrage”, Aufstand im Haus der Frauen,Hg., A.neusel, S.tekeli, M. Akkent, Orlando Frauenverlag, Berlin, 1991.
 • “Women’s Studies in Turkey”, Women’s Memory/ Kadınların Belleği, Metis Yayınları, İstanbul, 1992.
 • “Institutionalization of the Turkish Women’s Movement as an Historical Experience”,
 • Institutionalisierung der Frauenbewegung, Chancen und Risiken, Bonn, 1992.
 • „Türkiye’de Kadın Hareketi: Tarihsel Bir Deneyim „Kadın  Hareketinin Kurumlaşması,  Metis Yayınları, 1992.
 • “Looking from the ‘Other’ Side: Is Cultural Relativism A Way Out ?”, J. deGroot and M. Maynard, eds., Women’s Studies in the 1990’s, Doing Things Differently?, MacMillan Press, London, 1993.
 • “Has Anything Changed in the Outlook of the Turkish Left on Women?”,  Şirin Tekeli, ed., Women in Turkish Society – A Reader, Zed Books, London, 1995.
 • “Sosyal Bilimlerin Gerçekliği Kurma İddiası Ne Noktada?”, Teorinin Aynasından Görünen Pratik,  Yapı  Kredi Yayınları, İstanbul,1995
 • “Kadınların İnsan Hakları ve Türkiye”, Çağdaş Toplum Değerleri, der. Jale Baysal, ÇYDD Yayınları, İstanbul, 1996.
 • “İslam’ın Hiyerarşiye Dayalı Eşitlik Söylemi”,  Kadın Gerçeklikleri, der. Necla Arat, Say Yayınları, İstanbul, 1996.
 • “Tanımlanması Serbest Bir Nesne”, Kadınların Gündemi, der. Necla Arat, Say Yayınları, İstanbul, 1997.
 • “Nasıl Bir Demokrasi?”, Küyerel Düşünce Grubu Paneller Dizisi, yay. haz. Süleyman  Talay, Küyerel Yayınları, İstanbul, 1997.
 • “İktidar: Paylaşmak mı, Dönüştürmek mi?”,  21. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE Yayınları, Ankara, 1998.
 • “İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”,  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, I. Uluslar arası Tarih Kongresi , Yay. Haz. Hamdi Can Tuncer, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998.
 • “Yeni Bir Yurttaşlık Anlayışına Doğru”,  Kadınlar Olmadan Asla,  der. Zeynep Göğüş, Sabah yayınları, İstanbul, 1998.
 • “Cumhuriyet’in 75 Yıllık Serüvenine Kadınlar Açısından Bakmak”,  75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, editör, Ayşe Berktay, Danışman Fatmagül Berktay, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Ekim 1998.
 • “Yeni Kimlik Arayışı Eski Cinsel Düalizm: Peyami Safa’nın Romanlarında Toplumsal Cinsiyet”, Bilanço 1923-1998,  Tarih Vakfı, Uluslar arası Kongre Kitabı, Cilt 1, 1999.
 • “Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Yeni Bir Açılım”, Türkiye’de İnsan Hakları, der. Bülent Tanör ve Oktay Uygun, YKY, 2000.
 • “Die Grenzen der Idenitatspolitik und die islamistiche Frau”,  Die ‘neue’ muslimische Frau. Standpunkte und Analysen, ed. Barbara Pusch, Orient Institut der DMG, 2001.
 • “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Feminizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt I: Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası, İletişim yayınları,İstanbul, 2001.
 • “Doğu ile Batı’nın Birleştiği Yer”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt III: Batıcılık, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.
 • “Heidegger ve Arendt’te Özgürlük:Bir Kesişme Noktası”, Liberalizm,Devlet, Hegemonya, der. Fuat Keyman, Everest Yayınları, İstanbul 2002.
 • “Europe Between Modernism and Post-Modernism”, La Metamorphose de L’Europe Comme Probleme Phenomenologique, eds., Önay Sözer, Ali Vahit Turhan,Türkiye felsefe Kurumu, İstanbul, 2002.
 • “Hannah Arendt: A Pearl Diver”, Metaphysics and Politics, Martin Heidegger and Hannah Arendt, eds., S.Y.Öge, Ö.Sözer,F.Tomkinson, Bosphorous University Press, İstanbul, 2002.
 • “Islamist Conception of Gender Equality”, Mediterranean Women and Democracy, Unesco/Ksaum, İstanbul 2002.
 • “Felsefeyi Öteki’ne Açmak”, Necla Arat’a Armağan,  İstanbul, Mart 2004.
 • “Sofokles’in Antigonesi’nde Adalet (Dike) ve Kibir (Hubris)”, Bülent Tanör Armağanı, der. Öget Öktem Tanör, Legal Yayınları, İstanbul, 2004.
 • “Introduction : Building Bridges to Raise Mutual Understanding and Collaboration”, The Position of Women in Turkey and in the EU:Achievements, Problems, Prospects, KDer Press, İstanbul, 2004.
 • “Sahiplenici Bireyden, Düşünen İnsana”, Bülent Tanör’e Armağan,der. M.Ö.Alkan,  Oğlak yayınları, 2006.
 • “La condizione femminilae in Turchia e nell’Unione europa:la necessita di una prospettiva comparata”, Dalla piccola alla grande Europa, a cura di Daniele Pasquinucci, Cooperativa  LibrariaUniversitaria Editrice Bologna, 2006.
 • “La situacion de la mujer en Turquia en el marco del proceso de adhesion a la UE”, Turquia Y La UE: Trazando el Camino A Seguir,  Coordinado par Alexandre Muns, Fundacio CİDOB, Barcelona, 2006.
 • Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 • “Ortaçağ’da Yaşam, Ölüm ve Aşk”, Tarih ve Toplum, Kasım 1984.
 • “Eşitliğin Ötesine”, Yapıt, Şubat 1985.
 • “Ortaçağ’da Kadınlar”, Tarih ve Toplum, Kasım 1985.
 • “Bedendeki Toplum, Toplumdaki  Beden”, Tarih ve Toplum, Haziran 1987.
 • “Peygamberin Ölümü Üzerine Saz Çalıp Oynayan Kadınlar”, Tarih ve Toplum, Eylül 1988.
 • “Writing and Reading Women’s Autobiographies: What’s Different?”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, yıl 1993, İstanbul, KSAUM.
 • “The Construction of Woman as ‘Other’ in 19th Century Popular Culture”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Yıl 1994, KSAUM.
 • “Middle Eastern Women, Islamic Ideology and Some Thoughts on the Turkish Case”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı  3, Yıl 1995, KSAUM.
 • “Gendering  the Writing Subject”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, Yıl 1996, KSAUM.
 • “Felsefe ve Kadın: Zor Bir İlişki”, Cogito, Sayı 6-7, Kış-Bahar, 1996, YKY.
 •  “İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”, Defter, Sayı 29, Kış 1997.
 • “Osmanlı Toplumuna Açılan Farklı bir Pencere : Harem-i  Hümayun”, Toplumsal Tarih, Mart 1997.
 • “Tarihin ve Teorinin Peşinde”, Virgül,  Aralık 1998.
 • “Köktendinci Yükselişi Anlamak Açısından Bir Karşılaştırma: Amerika’da Köktendincilik”, İÜ SBF Dergisi, Yayın no. 20, Mart 1999
 • “Kendine Ait Bir Oda – Tarih Yazımında Yeni Açılımlar”,  Tarih ve Toplum, Mart 1999, cilt 31, sayı 183
 • “Salem Cadılarının Ekonomi-Politiği”, Tarih ve Toplum, Mart 2000, cilt 33, sayı 195
 • “Küreselleştikçe Parçalanan Bir Dünyanın Düşünsel İzdüşümü: Post-modernizm”, İÜ SBF Dergisi, Sayı 21-22, Ekim 1999- Mart 2000, s.1-12.
 • “Kadının Toplumsal Denetiminin Dinsel Temelleri”, Kızılcık, sayı 18, Kasım-Aralık 2003.
 • “Direnişin Belleği Olarak Tarih”, Kızılcık, sayı 20, Mart- Nisan 2004.
 • “Bilim ve Felsefenin Evrenselliği, Kültürlerin Melezliği”, Kızılcık,, sayı 22, Kasım-Aralık 2004.
 • “Ana Tanrıça Kültünün Rahibeleri: Tapınak ‘Fahişeleri’”, Toplumsal Tarih, sayı  155, Kasım 2006.

Bildiriler/Papers:

 • “Kadın Hareketinin Kurumlaşması- Fırsatlar ve Rizikolar” , FrauenAnstiftung Uluslararası  Sempozyumu, Bonn, Ekim 1992.(Sempozyumun açılış bildirisi)
 • “İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”,: Birinci Uluslararası Tarih Kongresi, ODTÜ/TARİH  VAKFI, Ankara,  Mayıs 1993.
 • “Women’s Studies in 1990’s”, UNESCO/KEGME Uluslararası Sempozyumu, Atina. Haziran 1993.
 • “Europe between Modernism and Post-Modernism”,   Europe’s Transformation as a Phenomenological Problem”, Uluslararası Kollokyum, İstanbul, Nisan 1994 .
 • “ Peace Process in the Mediterranean and Women”, Avrupa Konseyi Konferansı , Marakeş. Haziran 1994.
 • “Democracy and Equality: Utopia or Challenge?”, Avrupa Konseyi Konferansı, Strasbourg ,Şubat 1995.
 • “The Present Status of Women in Muslim Societies”, Heinrich Böll Vakfı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Ekim 1996.
 • “Kadın ve Felsefe mi, İnsan ve Felsefe mi?”, Türkiye Felsefe Kurumu Sempozyumu, İstanbul, Aralık 1996.
 • ”Turkey’s  Modernization Process”, Stockholm ve Göteborg Üniversiteleri’nde iki Konferans,  Aralık 1996.
 • “ Equality or Equity? Islamist Concept of  Gender”, Mediterranean Women and Democracy, UNESO/REUNIR/KSAUM Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 1997.
 • “Women’s Political Leadership”,  Salzbourg Special Seminar on Global Women’s Leadership, Salzburg, Ağustos 1997 .
 •  “Islam, Modernization and Women in Turkey”,  İsveç Kamu Çalışanlarına  yönelik Konferans,  Stockholm, Kasım 1997
 • “Turkish Women’s Search for Identity in the Process of  Nation Building”, Conference on Women and Human Rights, Social Justice and Citizenship: International Historical  Perspectives; University of Melbourne, Avustralya, 30 Haziran- 2 Temmuz 1998.
 • “Yeni Toplumda Erkeklerin Yeni Olmayan Kimlik Arayışları“,  Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin  75 Yılına Toplu Bakış  Uluslar arası Kongresi, TÜBA, Türk Sosyal Bilimler Derneği/ Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı,  Ankara , Aralık 1998.
 • „Yeni Binyılda Eski Politikanın Değişme Olanakları”, Altıncı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Kasım  1999.
 • “Behice Boran’ın  Yaşamına ve Yapıtına Feminist Bir Yaklaşım, Türkiye’de Kadının Yüz Yılı Uluslar arası Sempozyum: ” Boğaziçi Üniversitesi, 19 Nisan 2000 .
 • „Demokrasi ve Küreselleşme“,  25. İktisatçılar Haftası, : Tarihçiler Küreselleşmeyi Tartışıyor” , İstanbul,  29 Nisan 2000.
 •  “A Point of Reconciliation  Between Heidegger and Arendt: Freedom”, M. Heidegger ve H. Arendt: Metaphysics and Politics, Uluslar arası Felsefe Kollokyumu, BÜ,İstanbul, Mayıs 2000 .
 • “Islamist Women’s Identity and the Limits of Identity Politics”, International Symposium on Women and Law, Van  Leer Jerusalem Institute, Kudüs, Mart 2001.
 • „Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası“ , 7. Ulusal Sosyal  Bilimler Kongresi, Ankara, Kasım 2001.
 • “Women’s Movement in Turkey: A Comparative Approach”, Women and Politics-Turkey and Sweden, Swedish Research Institute, Kasım 2002  .
 • “Ulus İnşasının Cinsiyetlendirilmiş Tarihi”,   Fransa ve Türkiye’de Kadınlar Açısından Tarih ve Siyaset,Ankara Üniv. KASAUM ve Fransa Büyükelçiliği Kollokyumu,  Mart 2003.
 • “Discussing the Limits of Identity Politics”, Women and Education in the Mediterranean Region Conference :Trans-Mediterranean Civil Society  Programme, Haziran 2003.
 • “The Construction of Islamist Gender Difference”,  10th Biennial Conference of  International Society for Theoretical Psychology , İstanbul, Haziran 2003
 •  “Tektanrılı Dinlerde Kadının Toplumsal Denetimi „ Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, Essen, Eylül 2003.
 • “Antigone’de Adalet  Kavramı “: İÜ Latin Dilleri Bölümü, Dr. Sinan  Kabaağaç’ı   Anma Toplantısı Navi Salvia, 29 Nisan 2004.
 • “Ortak Bir Anlayış ve İşbirliği için Köprüler Kurmak”, Türkiye ve AB’de Kadınlar: Ortak Bir Anlayışa Doğru: Uluslararası Sempozyum , Eylül 2004.
 • “Woman’s Status in Turkey and the EU: The Need for a Comparative Perspective”, Women’s Initiative for Turkey in the EU,  International Symposium, Brüksel, Ekim 2004.
 • “Writing and Reading Women’s Autobiographies”, İstanbul- Crossroad and  Melting Pot for Literary Writing, Seminar organized by the Swedish and Turkish PEN and the swedish research Institute, Ekim 2004.
 • “Women’s Status in Turkey and the EU: The Need for a Comparative Perspective” University of Siena , New Scenarios for the EU International Conferences Series, Siena, Nisan 2005.
 • “Sahiplenici Bireyden Düşünen İnsana: Eğitimde felsefenin Vazgeçilmezliği”, Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ekim 2005.
 • “Evolution of Turkish Society”, Turkey and the EU: Charting the Course Ahead, International Workshop (CIDOB Foundation/Universitat Autonoma de Barcelona), Barselona,Ekim 2005.
 • “Feminist Hukuk Teorisinde Temel tartışmalar”, Ankara Barosu uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Ocak 2006.
 • “Thoughts on Writing History: Gender, Women, Nation-Building”, Boğaziçi Üniv. Ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), Uluslararası  Semp. Negotiating the Ottoman Public Sphere in the 19th and Early  20th Centuries. 6-7 Nisan 2006.
 • “Penelope’nin Tezgahından Dökülenler”, Navi Salvia, İÜ Edebiyat Fak. Latin Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Sempozyumu (Mitos),  27-28 Nisan 2006.
 •  “Policy analysis: Which Policies Can Really Help?”, Women’s Way to Europe International Conference, Bahçeşehir Üniv./Kagider, 25-26 Mayıs 2006.

Diğer:

 •  “Türkiye’de Kadınlık Durumu”,  Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 1995.
 • “Burdens of Existential Pluralism”,  H-Net Reviews, April, 2004.
 • “Political Regimes: Turkey” ,Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), Cilt 2,Brill, 2005.
 • “Political-Social Movements. Islamist Movements and Discourses: Turkey” Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures (EWIC), Cilt 2, Brill, 2005.
 • “Dervish, Suat”, Biographical Dictionary of Womens Movements ans Feminisms inCentral, Eastern, and Southeastern Europe, 19th and 20th Centuries, eds. Francisca de Haan, Krassimira Daskalova, Anna Loutfi, Central  European University Press, Budapest/New York, 2005.

İlgi Alanları / Academic interests:

 • Çağdaş siyaset teorisi / Contemporary political theory
 • Hannah Arendt’in siyaset felsefesi ve siyasal düşüncede ütopyacı yaklaşım / Hannah Arendt’s political philosophy and the utopian element in political thinking
 • Türkiye’nin demokratikleşme sorunsalı /  The problem of democratization in Turkey
 • Türkiye’de ve dünyada kadınların durumu ve kadın hareketleri / Women’s situation and movements in Turkey and in the world
 • Din ve toplumsal cinsiyet / Gender and religion.