Prof. Dr. Nurcan Özkaplan

Prof. Dr. Nurcan Özkaplan
Emekli Öğretim Üyesi (Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Ankara’dan Eylül 2006 itibariyla)
E-Posta: nurcanozkaplan@yahoo.com
Kadın Çalışmaları Bilim Dalında vermekte olduğu ders(ler): Kadın ve Ekonomi (Güz dönemi)

Akademik Dereceler/Academic Degrees
Profesör / Professor: Gazi Üniversitesi / İktisat Bölümü / 2000
Doçent / Associate Professor: Gazi Üniversitesi / İktisat Bölümü / 1994
Yardımcı Doçent/ Assistant Professor: Gazi Üniversitesi / İktisat Bölümü / 1992
Doktora / PhD: Gazi Üniversitesi / İktisat Bölümü / 1989
Yüksek Lisans / MA: Ortadoğu Teknik Üniversitesi / Ekonomi / 1981
Lisans / BA: Ortadoğu Teknik Üniversitesi / Yöneylem Araştırması ve İstatistik Bölümü / 1980

Yayınlar/Publications

Kitaplar / Books:
*
Özkaplan, N.(1994) Sendikalar ve Ekonomik Etkileri, Türkiye Üzerine Bir Deneme, Kavram yay., İstanbul.
* Özkaplan, N.(1994) Çalışma Ekonomisi, 2. Baskı, Kavram yay., İstanbul.
* Lordoğlu, K., N. Özkaplan ve M.Törüner(1999), Çalışma İktisadı, 3.Baskı, Beta yay., İstanbul.
* Lordoğlu, K. ve N. Özkaplan(2007), Çalışma İktisadı, Der yay. 3. baskı,İstanbul.

Makaleler/Articles :
1) Özkaplan, N.(1985) “Türkiye’de Ücretler”, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1-2), s.295-300
2) Özkaplan, N.(1990) “Buzdolabı İhracat Potansiyeli ve Korumacılık”, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), s.37-49.
3) Özkaplan, N.(1992) “Kentlerde İşsizlik”, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), s.67-76.
4) Özkaplan, N.(1993) “Bankacılık Sektöründe 1986 Yılından Sonra İstihdam Gelişmeleri”, İktisat, İşletme ve Finans, 8(84), Mart, s.56-68.
5) Özkaplan, N.(1994) “Planlama-Piyasa İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Mülkiyeliler Dergisi,18(164), Şubat, s.17-20.
6) Özkaplan, N.(1994) “Yeni Teknoloji Sendikaların Sonu mu?”, Ekonomik Yaklaşım, 5(12), Bahar, s.78-101.
7) Özkaplan, N.(1994) “İşsizlik Sigortası İşsiz Kalma Süresini Nasıl Etkiler?”, Ekonomik Yaklaşım, 5(14), Sonbahar, s.65-76.
8) Özkaplan, N.(1995) “Türkiye’de Sendikalı Kamu İşçileri Daha Verimli!”, Ekonomik Yaklaşım, 6(17), Yaz, s.39-63.
9) Özkaplan, N.(1996) “Sendika Olmayan Sendika”, İktisat, İşletme ve Finans, 11(123), Haziran, s.58-62.
10) Özkaplan, N.(1998) “Türkiye’de İşsizliğin Analizi ve Makroekonomik Politikalara Karşı Duyarlılığı”, İktisat, İşletme ve Finans, 13(145), Nisan, s.31-43.
11)Özkaplan, N.(1999) “ İşgücü Piyasasındaki Temel Kavramların Sorgulanması”, Ekonomik Yaklaşım, 10(32), Bahar, s.61-85.
12)Özkaplan(Süzal), N.(1990) “Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı ve İşgücü Politikaları”, Ekin Belleten, Bahar, s.15-27.
13)Özkaplan(Süzal), N.(1992) “Devlet Memurlarının Aylıklarında Gelişmeler ve Maaş Farklılıkları”, Mali Hukuk Dergisi, Ocak-Şubat, s.22-36.
14)Özkaplan(Süzal), N.(1992) “Sektörel İstihdam Gelişmelerinde İhracatın Etkileri”, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktüvite Merkezi Yayını, sayı.2, s.147-164.
15)Özkaplan, N.(1993) “Türk İmalat Sanayinde Ücret-Verimlilik İlişkisi”, Kandemir, A. vd.(ed.), Sanayi Yıllığı 93,Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Ankara içinde, s.235-268.
16)Özkaplan, N.(1993) “Planlama, Yeniden……”, İktisat Dergisi, 29(342), Ekim, s.76-78.
17)Özkaplan, N.(1994) “İşçilerin Yönetime Katılmasının Sendikalar Açısından Önemi”, İktisat Dergisi, 30(353-354), Aralık, s.51-53.
18)Özkaplan, N.(1994) “Türkiye’de İşsizlik Üzerine”, N.Özkaplan, Çalışma Ekonomisi, 2. Baskı, Kavram yay., İstanbul içinde, s.117-128.
19)Özkaplan, N.(1994) “Türkiye’de İşsizlik Sigortası”, N.Özkaplan, Çalışma Ekonomisi, 2. Baskı, Kavram yay., İstanbul içinde, s.129-137.
20) Özkaplan, N.(1994) “DİE Nisan 1993 Sonuçlarının Düşündürdükleri”, N.Özkaplan, Çalışma Ekonomisi, 2. Baskı, Kavram yay., İstanbul içinde, s.139-153.
21) Özkaplan, N.(1995) “İşgücü Piyasası ve Son Dönem Gelişmeler”, Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyet Ansiklopedisi, cilt 11, İletişim yay., İstanbul içinde, s.235-244.
22) Özkaplan, N.(1996) “Bağımsız Sendikalar”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, cilt 1, Tarih Vakfı, İstanbul içinde, s.101-102.
23) Özkaplan, N.(1996) “5 Nisan Kararları”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, cilt 1, İstanbul içinde, s.158-159.
24) Özkaplan, N.(1996) “İş Değerlendirme”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, cilt 2, İstanbul içinde, s.83-84.
25) Özkaplan, N.(1996) “Özyönetim”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, cilt 2, İstanbul içinde, s.504-505
26) Özkaplan, N.(1997) “İşgücü Piyasasında Esneklik ve Sendikalar”, Türk-İş Yıllığı ‘97, 1990’ların Bilançosu(Değerlendirme Yazıları), cilt 2, Ankara içinde, s.116-130.
27) Serdaroğlu, U. ve N.Özkaplan(1998) “İktisat ve Toplumsal Cinsiyet”, İktisat Dergisi, 34(377), Mart, s.8-15.
28) Özkaplan, N.(2000) “Yapısal Uyum Politikaları ve İşgücü Piyasaları”, İktisat Dergisi, Ekim
28) Özkaplan, N.(2001) “Sendikaların Globalleşmeye Karşı Tepkileri”, Ekonomik Yaklaşım, Nisan
29) Özkaplan,N.,Yücesan Özdemir,G. ve Serdaroğlu,U.(2001) “The Story of a Marriage:Domestic Technology and Woman”, Ekonomik Yaklaşım,s.41,Güz
30) Özkaplan,N.(2002) “Dünyaya Açılan Pencereler: İşgücü Piyasaları”, Ekonomik Yaklaşım, Kış-İlkbahar, Prof.Dr.Cem Alpar Özel Sayısı.
31)Özkaplan,N.(2005) “Kadın Yöneticiler:Türk Savunma Sanayinde Bir Analiz” ,Ekonomik Yaklaşım,s.52,Kış
32)Özkaplan,N.,Yücesan-Özdemir,G,ve Özdemir,M.(2005) “Sosyal Dışlanma “Ne”yi Dışlar?:Avrupa Üzerine Notlar”, Mülkiye,Cilt:XXIX, Sayı:248, Güz.
33) “Türkiye İşgücü Piyasasının Dönüşümü(1980-2007)”, Gülen Elmas Aslan(ed.), Cumhuriyetin 85. yılında Türkiye Ekonomisi içinde, Gazi Üniversitesi yayını, Ekim, 2008
34)“Duygusal Emek ve kadın işi/erkek işi”, Çalışma ve Toplum Dergisi, s.18, Kadın emeği özel sayısı, 2009

Bildiriler / Papers :
Uluslararası Kongreler
1) Özkaplan, N.(1997) “Türkiye’de İşsizliğin Analizi ve Makroekonomik Politikalara Karşı Duyarlılığı”, Uluslararası Ekonomi Kongresi, ODTÜ Ekonomi Bölümü, 18-20 Eylül, Ankara
2) Serdaroğlu, U. ve N.Özkaplan(1998) “Kadın İktisatçıların İktisada Bakışlarının Yapıbozumu”, Uluslararası Ekonomi Kongresi II, ODTÜ Ekonomi Bölümü, Eylül, Ankara.
3) Serdaroğlu, U. ve N.Özkaplan(1998) “Deconstruction of the Gender-Baised Identity of the Women Economists”, Out of the Margin 2, Feminist Approaches to Economics, IAFFE Conference, 2-5 July, University of Amsterdam, The Netherlands
4) Özkaplan, N.(1999) “Trade Unions’ Response to Globalization: A Case Study for Turkish Labour Market”, Employment and Globalization, 14th Annual Employment Research Unit Conference, Cardiff Business School, University of Cardiff, 8-9 September, Cardiff, UK.
5) Serdaroğlu,U. ve N. Özkaplan(2001) “Kadın ve Kariyer:Toplumsal Cinsiyetçi Görünmez Engellerin Bir İşyeri Örneğinde Analizi”, ODTÜ Ekonomi Bölümü, Uluslararası Ekonomi Kongresi V, Eylül,Ankara
6) Yılmaz,Ş.,Özkaplan,N. ve Aykaç,G.(2005) “Comparative Advantages of EU and Turkey: An Analysis of Textile and Clothing Industry”, The COE/JEPA Joint International Conference, “Towards a New Economic Paradigm: Declining Population Growth, Labor Market Transition and Economic Development under Globalization”, 17-19 December, Kobe, Japan

TERCÜME /TRANSLATION
1) Ada, E., O Aydoğuş, M.Sarımeşeli, N.Özkaplan(Süzal)(1998) Mikro İktisat: Matematiksel Bir Yaklaşım(çeviri: Henderson,J.M. and R.E.Quandt, Microeconomics: A Mathemetical Approach, McGraw-Hill), Gazi Kitabevi, Ankara, Bölüm 11 ve Bölüm 12, s.263-324.
2) Özkaplan, N.(1997) “İşgücü Piyasasındaki Temel Kavramların Sorgulanması”, 5. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 12-14 Kasım, Ankara.
3) Özkaplan, N.(1999) “Türkiye’de Sendikaların Globalleşmeye Tepkileri”, 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ekim, Ankara.
4) Serdaroğlu,U. ve N.Özkaplan(1997) “Toplumsal Cimsiyetin İktisat Özelinde İrdelenmesi”, Kadınlar ve Gelecek Kongresi, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kasım, Ankara içinde, s.341-348.
5) Özkaplan, N.(1977) “Kamu Sektöründe Esneklik ve Sendikal Örgütlenme”, Dünyada ve Türkiye’de Kamu Girişimciliğinin Geçmişi Bugünü ve Geleceği Sempozyum Bildirileri, 2.cilt, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası,6-7 Ekim, İstanbul içinde, s.817-829.
6) Özkaplan,N.(2005) “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Çalışma Hayatı”,
G.Ü.İktisat Bölümü, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, IV. İktisat Kongresi: “İktisat İdeolojisi”, 19-21 Ekim, Ankara
7) Özkaplan,N. ve Yücesan-Özdemir,G.(2005) “Sosyal Avrupa:Avrupadaki Paradigmatik Dönüşümün Bir değerlendirilmesi”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 9. Türk Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Aralık, Ankara
8) Özkaplan, N.(2008), “ Duygusal emek: kadın emeğinde metalaşmanın yeni yüzü”, Karaburun III. Bilim Kongresi: Bügünü Anlamak, 4-7 Eylül, Karaburun, İzmir.
9) Özkaplan, N., Öztürk, M ve Ergüneş Öztürk(2009), “2001 Krizinin Ardından Yaşanan Dönüşüm İş Yaşamı, Sağlık ve Eğitim Alanında Yeniden Yapılanmalar ve Kadınlar Üzerindeki Etkileri”, Karaburun IV. Bilim Kongresi, 1980ler, 4-7 Eylül, Karaburun, İzmir.

21/02/2013
1321 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00